Algemene voorwaarden

item Industrietechnik GmbH

Stand: juni 2018

§ 1 Werkingssfeer, vorm 

(1) Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) gelden voor al onze zakelijke betrekkingen met onze klanten (“Koper”). De AV gelden uitsluitend, wanneer de koper ondernemer, een rechtspersoon van het publieke recht of een publiekrechtelijk openbaar lichaam is.

(2) De AV gelden in het bijzonder voor overeenkomsten betreffende de verkoop en/of de levering van roerende goederen (“goederen”), zonder er rekening mee te houden of wij de goederen zelf produceren of bij toeleveranciers inkopen. Indien niet anders overeengekomen, gelden de AV in de op het tijdstip van de bestelling van de koper geldige of in ieder geval in de laatste aan hem meegedeelde versie als kaderovereenkomst ook voor gelijksoortige overeenkomsten in de toekomst, zonder dat wij er voor ieder afzonderlijk geval weer naar moeten verwijzen.

(3) Onze AV gelden exclusief. Afwijkende, in tegenspraak zijnde of aanvullende Algemene Voorwaarden van de koper worden pas dan en in zoverre bestanddeel van de overeenkomst, als wij uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor de geldigheid ervan. Deze toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld als wij met kennis van de AV van de koper de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.

(4) Voor per afzonderlijk geval gemaakte, individuele afspraken met de koper (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen), met name bepaalde eigenschapstoezeggingen of gebruiksadviezen voor onze goederen alsmede informatie over reparatieduur en -termijnen, is voor de rechtsgeldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van onze hoofddirectie of ons daarvoor verantwoordelijke filiaal nodig. Onze buitendienstmedewerkers zijn bevoegd om opdrachten af te sluiten. Een opdracht wordt pas als geaccepteerd beschouwd, wanneer hij door onze firma schriftelijk bevestigd wordt. Dergelijke individuele afspraken hebben in ieder geval de voorrang op deze AV.

(5) Relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot het contract (bijv. termijnstelling, melding van gebreken, nietigverklaring of vermindering) dienen schriftelijk, d.w.z. in geschreven of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, telefax) te worden afgegeven. Wettelijke vormvoorschriften en andere bewijzen in het bijzonder bij twijfels over de legitimatie van de persoon die een verklaring aflegt, blijven onaangetast.

(6) Verwijzingen naar de gelding van wettelijke voorschriften hebben uitsluitend een informatieve betekenis. Ook zonder dergelijke informatie gelden daarom de wettelijke voorschriften, voor zover ze in deze AV niet direct gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten worden.

§ 2 Contractafsluiting

(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Dit geldt ook, wanneer wij de koper catalogussen, technische documentatie (bijv. tekeningen, schema’s, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen), overige productbeschrijvingen of documentatie – ook in elektronische vorm – ter beschikking hebben gesteld, waarop wij ons eigendoms- en auteursrechten voorbehouden; deze mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd en aan derden toegankelijk gemaakt worden.

(2) De bestelling van de goederen door de koper geldt als bindend contractaanbod. Indien uit de bestelling niet anders blijkt, hebben wij het recht om dit contractaanbod binnen twee (2) weken na zijn binnenkomst bij ons aan te nemen. Een opdracht moet een minimumbestelwaarde van 50,00 euro bereiken, met uitzondering van bestellingen via de item online shop. Bestellingen zijn in principe bindend. Geleverde goederen zonder gebreken worden door item uitsluitend bij wijze van uitzondering om redenen van coulance en na aparte afspraak voor het afzonderlijke geval teruggenomen. In dit geval berekenen wij heropslagkosten van 20% van de netto verkoopprijs bij profielen en 10% bij toebehorenartikelen. Gesneden en gemonteerde goederen nemen wij niet terug.

(3) De acceptatie kan schriftelijk (bijv. door opdrachtbevestiging) of door aflevering van de goederen aan de koper verklaard worden.

 § 3 Levertermijn en leveringsvertraging

(1) Aangegeven lever- en lostijden zijn altijd vrijblijvend, wanneer niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders overeengekomen wordt. Voor het begin van de levertijd is het noodzakelijk dat alle door de koper te leveren documentatie ontvangen is, zoals noodzakelijke goedkeuringen, vrijgaven, onderzoek en goedkeuring van de schema’s, dat de overeengekomen betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen worden nageleefd en dat er een akkoord is bereikt over alle technische vragen, waarvan de partijen zich bij het afsluiten van het contract voorbehouden hebben deze op te lossen. Als er niet op tijd aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de levertijd op passende wijze verlengd.

(2) Indien wij bindende levertermijnen om redenen, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet in acht kunnen nemen (het niet beschikbaar zijn van de prestatie), zullen wij de koper hieromtrent onmiddellijk informeren en tegelijkertijd de te verwachten, nieuwe levertermijn meedelen. Als de prestatie ook binnen de nieuwe levertermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een reeds geleverde tegenprestatie van de koper zullen wij onmiddellijk vergoeden. Als geval van het niet beschikbaar zijn van de prestatie in deze zin geldt in het bijzonder de niet tijdige zelfbevoorrading door onze toeleverancier, wanneer wij een congruente waarborgtransactie afgesloten hebben, noch ons noch onze toeleverancier geen schuld treft of wij in het afzonderlijke geval niet tot de inkoop ervan verplicht zijn.

(3) Het begin van onze vertraging wordt bepaald volgens de wettelijke voorschriften. In elk geval is een herinnering door de koper noodzakelijk. Als wij in gebreke raken met de levering, dan kan de koper om forfaitaire vergoeding van zijn schade door vertraging vragen. De forfaitaire schadevergoeding bedraagt voor iedere volle kalenderweek van de vertraging 0,5% van de netto prijs (leveringswaarde), in totaal echter maximaal 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde goederen. Ons blijft voorbehouden aan te tonen dat voor de koper helemaal geen schade of slechts een aanzienlijk geringere schade dan bovenstaand forfait ontstaan is.

(4) De rechten van de koper conform § 8 van deze AV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij een uitsluiting van de prestatieplicht (bijv. vanwege de onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of nakoming achteraf) blijven onaangetast.

§ 4 Levering, risico-overdracht, afname, ontvangstvertraging

(1) De levering vindt plaats vanaf magazijn, waar ook de plaats van nakoming voor de levering en een eventuele nakoming achteraf is. Op verzoek en kosten van de koper worden de goederen aan een andere plaats van bestemming verzonden (verzendingskoop). Indien er niet anders overeengekomen is, hebben wij het recht om het soort verzending (met name transportonderneming, route, verpakking) zelf te bepalen. Een transportverzekering wordt uitsluitend op uitdrukkelijke wens van de koper afgesloten. Kosten die hieruit ontstaan, zijn exclusief voor rekening van de koper.

(2) Het risico op een willekeurige vernietiging en de toevallige verslechtering van de goederen gaan uiterlijk met de overdracht op de koper over. Bij de verzendingskoop gaat het gevaar van willekeurige vernietiging en de toevallige verslechtering van de goederen alsmede het vertragingsrisico reeds met de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de anders tot de uitvoering van de verzending bepaalde persoon of organisatie op de koper over. Indien er een afname overeengekomen is, is deze beslissend voor de risico-overdracht. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen acceptatie de wettelijke voorschriften van het recht aangaande afnameovereenkomsten dienovereenkomstig. Voor de overdracht c.q. afname is het hetzelfde, wanneer de koper in gebreke is met de acceptatie.

(3) Als de koper in gebreke komt met de ontvangst, een medewerkingshandeling niet nakomt of onze levering wordt vertraagd om andere redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, dan hebben wij het recht om vergoeding te eisen van de schade die hierdoor ontstaat, inclusief meerkosten (bijv. magazijnkosten). Hiervoor berekenen wij een forfaitaire schadeloosstelling ter hoogte van 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde) per kalenderdag, beginnend met de levertermijn c.q. – bij gebrek aan een levertermijn – met de mededeling dat de goederen gereed zijn om verzonden te worden.

Het aantonen van een hogere schade en onze wettelijke eisen (in het bijzonder vergoeding van meerkosten, passende schadeloosstelling, opzegging) blijven onaangetast; het forfaitaire bedrag moet echter met verdergaande geldclaims verrekend worden. Het blijft de koper toegestaan aan te tonen dat er voor ons helemaal geen schade of slechts een aanzienlijk geringere schade dan bovenstaand forfait ontstaan is.

 § 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Indien er in het afzonderlijke geval niets anders overeengekomen is, gelden onze steeds op het tijdstip van de contractafsluiting actuele prijzen, en weliswaar vanaf magazijn, excl. wettelijke omzetbelasting. Deze prijzen zijn niet met inbegrip van opstellings-, inbedrijfstellings- en montagekosten (zie speciale montagevoorwaarden) alsmede verpakking, vracht, porto en verzekeringskosten. Ze zijn op basis van de op de dag van het uitbrengen van de offerte door ons geldende loon-, materiaal- en overige kosten berekend. In de online-/webshop aangegeven prijzen zijn op basis van de op de dag van het stopzetten van het product geldende loon-, materiaal- en overige kosten berekend. Wanneer tussen contractafsluiting en levering op basis van gewijzigde rechtsregels aanvullende of verhoogde heffingen – in het bijzonder douanerechten, heffingen, valutacompensatie – ontstaan, hebben wij het recht om de overeengekomen koopprijs dienovereenkomstig te verhogen. Hetzelfde geldt voor onderzoekskosten.

(2) Bij de verzendingskoop (conform § 4 al. 1 van deze AV) draagt de koper de transportkosten vanaf magazijn en de kosten van een evt. door de koper gewenste transportverzekering. Eventuele douanerechten, kosten, belastingen en overige verplichte heffingen draagt de koper.

(3) Onze prestaties zijn in het binnenland deels onderhevig aan speciale wettelijke bepalingen. Het aantonen van de douanetariefnummers en belastingtarieven vindt plaats in het kader van onze opdrachtbevestiging, van ons leveringsbewijs en van onze factuur. Met de acceptatie van onze opdrachtbevestiging wordt als overeengekomen beschouwd dat de wettelijk gedefinieerde afrekeningsvoorwaarden gegarandeerd zijn.

(4) De koopprijs is opeisbaar en te betalen naar keuze van de koper binnen 14 dagen vanaf het opstellen van de factuur en levering c.q. afname, contant met 2% korting of binnen 30 dagen zonder aftrek. Daarvan afwijkende voorwaarden (vooruitbetaling, betaling in drie delen, accreditief e.d.) behouden wij ons in afzonderlijke gevallen voor. Bij leveringen in het buitenland kunnen wij vragen om het openen van een onherroepelijk en bevestigd accreditief, betaalbaar bij een door ons aangegeven bank, of andere gelijkwaardige garanties. Onze facturen verzenden wij per post of op elektronische wijze via e-mail. Wij hebben echter, ook in het kader van een lopende zakelijke relatie, op ieder willekeurig moment het recht om een levering geheel of gedeeltelijk alleen met vooruitbetaling uit te voeren. Het dienovereenkomstige voorbehoud verklaren wij uiterlijk met de opdrachtbevestiging. 

(5) Na afloop van bovenstaande betalingstermijn komt de koper in verzuim. Over de koopprijs is tijdens het verzuim de op dat moment geldende wettelijke vertragingsrente verschuldigd. Wij behouden ons de tegeldemaking van een verdergaande schade door vertraging voor. Tegenover handelaren blijft onze aanspraak op de zakelijke verzuimrente onaangetast.

(6) De koper heeft slechts de mogelijkheid tot toepassing van verrekenings- en retentierechten als zijn aanspraak rechtsgeldig is vastgesteld en niet bestreden wordt. Bij gebreken van de levering blijven de tegenrechten van de koper onaangetast.

(7) Als na afsluiting van het contract duidelijk wordt (bijv. door de aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs door een gebrek in het betalingsvermogen van de koper in gevaar komt, dan hebben wij volgens de wettelijke voorschriften het recht tot prestatieweigering en – eventueel na termijnstelling – tot het ontbinden van het contract. Bij contracten aangaande de productie van onaanvaardbare producten (afzonderlijke producties) kunnen wij de ontbinding meteen verklaren; de wettelijke voorschriften aangaande het overbodig zijn van de termijnstelling blijven onaangetast.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit het koopcontract en een lopende zakelijke relatie (gegarandeerde vorderingen) behouden wij ons het eigendom op de verkochte goederen voor.

(2) De onder eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen voor volledige betaling van de gegarandeerde vorderingen noch aan derden verpand noch als waarborg overgedragen worden. De koper dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, wanneer een aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure gedaan wordt of indien toegangen door derden (bijv. beslagleggingen) op de aan ons behorende goederen plaatsvinden.

(3) Bij gedrag van de koper in strijd met het contract, in het bijzonder bij niet-betaling van de opeisbare koopprijs, hebben wij recht om volgens de wettelijke voorschriften het contract te ontbinden of/en de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te eisen. De eis tot het ten verkoop aanbieden omvat niet tegelijkertijd de verklaring van ontbinding; wij hebben echter het recht om de goederen terug te eisen en de ontbinding voor te behouden. Als de koper de opeisbare koopprijs niet betaalt, mogen wij deze rechten uitsluitend laten gelden, wanneer wij de koper van tevoren een passende betalingstermijn gegeven hebben of een dergelijke termijnbepaling volgens de wettelijk voorschriften overbodig is.

(4) De koper is tot herroeping onder (c) bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen in de normale bedrijfsvoering verder te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden aanvullend de onderstaande bepalingen.

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit over de door verwerking, vermenging of verbinding met onze goederen ontstane producten tot hun volledige waarde, waarbij wij als producent gelden. Blijft bij een verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrecht bestaan, dan verkrijgen wij mede-eigendom in de verhouding van de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of verbonden goederen. Daarnaast geldt voor het product dat ontstaat hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(b) De vorderingen tegen derden die ontstaan uit de doorverkoop van de goederen of van het product staat de koper reeds nu volledig of ter hoogte van ons eventuele medeëigendomsaandeel conform bovenstaande alinea als garantie aan ons af. Wij accepteren de overdracht. De in al. 2 genoemde plichten van de koper gelden ook ten aanzien van de afgestane vorderingen.

(c) Tot het opeisen van de vordering blijft de koper naast ons bevoegd. Wij verplichten ons, de vordering niet op te eisen zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons voldoet, geen gebreken in zijn kredietwaardigheid aanwezig is en wij het eigendomsvoorbehoud niet door uitoefening van een recht conform al. 3 laten gelden. Is dit echter wel het geval, dan kunnen wij eisen dat de koper ons de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren mededeelt, alle voor het innen noodzakelijke informatie verstrekt, de daarbij behorende documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) de overdracht mededeelt. Bovendien hebben wij in dit geval het recht om de bevoegdheid van de koper voor de verdere verkoop en verwerking van de onder eigendomsbehoud staande goederen te herroepen.

(d) Indien onze vorderingen volledig door de hierboven uitgelegde overdrachten c.q. voorbehouden voor meer dan 125% zonder twijfel gedekt zijn, wordt het overschot aan uitstaande bedragen c.q. de voorbehoudsgoederen op verzoek van de klant volgens onze keuze vrijgegeven.

§ 7 Reclamatierechten van de koper

(1) Voor de rechten van de koper bij zaak- en rechtsgebreken (inclusief onjuiste en minderlevering alsmede ondeskundige montage of gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke voorschriften, indien hierna niets anders bepaald is. In alle gevallen blijven de wettelijke speciale voorschriften bij de eindlevering van de goederen aan een verbruiker onaangetast.

(2) Basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de over de kwaliteit van de goederen afgesloten overeenkomst. Als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen gelden alle productbeschrijvingen, die onderwerp van het afzonderlijke contract zijn of door ons (in het bijzonder in catalogussen of op onze internet-homepage) bekend zijn gemaakt.

(3) Indien de kwaliteit niet overeengekomen is, moet volgens de wettelijke voorschriften beoordeeld worden of er sprake is van een gebrek of niet. Voor publieke uitingen van de producent of overige derden (bv. reclame-uitspraken) aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.

(4) Bij de reclamatierechten van de koper wordt verondersteld dat hij zijn wettelijke onderzoeksplichten en plichten tot kennisgeving van het defect nagekomen is. Als er bij de levering, het onderzoek of op een willekeurig later tijdstip een gebrek gevonden wordt, dan dient hiervan onverwijld schriftelijk melding gemaakt te worden.  In ieder geval dienen duidelijke gebreken binnen vijf (5) werkdagen vanaf levering en bij het onderzoek niet gevonden gebreken binnen dezelfde termijn vanaf de ontdekking schriftelijk aangetoond te worden. Als de koper het correcte onderzoek en/of melding van gebreken verzuimt, is onze aansprakelijkheid voor de niet c.q. niet op tijd of niet correct aangetoonde gebreken volgens de wettelijke voorschriften uitgesloten.

(5) Als het geleverde product gebreken vertoont, kunnen wij eerst kiezen of wij zorgen voor nakoming achteraf door het gebrek te verhelpen (nalevering) of door levering van een product zonder gebreken (vervangende levering). Ons recht om het naderhand nakomen onder de wettelijk voorwaarden te weigeren, blijft onaangetast.

(6) Wij hebben het recht om de verschuldigde vorm van nakoming ervan afhankelijk te maken dat de koper de openstaande koopprijs betaalt. De koper heeft echter het recht om een in verhouding tot het gebrek gepast deel van de koopprijs achter te houden.

(7) De koper dient ons voor het verplicht naderhand nakomen de noodzakelijke tijd en gelegenheid te geven, in het bijzonder de gereclameerde goederen voor controledoeleinden te overdragen. In het geval van de vervangende levering dient de koper ons het gebrekkige product volgens de wettelijke voorschriften terug te geven. De nakoming achteraf omvat noch de verwijdering van het gebrekkige product noch het opnieuw inbouwen, wanneer wij oorspronkelijk niet tot het inbouwen verplicht waren.

(8) De ten behoeve van de controle en nakoming achteraf noodzakelijke kosten, met name transport-, weg-, werk- en materiaalkosten (niet: uitbouw-en inbouwkosten), dragen wij, wanneer er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kunnen wij van de koper de kosten die ontstaan zijn uit de onrechtvaardige vraag om de gebreken te verhelpen (met name test- en transportkosten) als vergoeding vragen, tenzij het ontbreken van het gebrek voor de koper niet duidelijk was.

(9) In dringende gevallen, bijv. bij gevaar voor de bedrijfsveiligheid of ter afweer van onevenredige schade, heeft de koper het recht om het gebrek zelf te verhelpen en ons om vergoeding te vragen van de hiervoor objectief noodzakelijke kosten. Over een dergelijke zelfuitvoering dienen wij onmiddellijk, indien mogelijk van tevoren, op de hoogte te worden gesteld. Het zelfuitvoeringsrecht bestaat niet, wanneer wij het recht hebben om een desbetreffende nakoming achteraf volgens de wettelijke voorschriften te weigeren.

(10) Wanneer de nakoming achteraf niet gelukt is of een voor de nakoming achteraf door de koper te stellen passende termijn zonder succes verlopen is of volgens de wettelijke voorschriften overbodig is, kan de koper het koopcontract ontbinden of de koopprijs verlagen. Bij een verwaarloosbaar gebrek bestaat echter geen recht op ontbinding.

(11) Aanspraken van de koper op schadevergoeding c.q. vergoeding van tevergeefs gedane uitgaven bestaan ook bij gebreken alleen in overeenstemming met § 8, verder zijn ze uitgesloten.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

(1) Indien uit deze AV inclusief onderstaande bepalingen niets anders blijkt, zijn wij bij een schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk.

(2) Voor schadevergoeding zijn wij in het kader van de schuldaansprakelijkheid aansprakelijk – om welke rechtsgrond dan ook – bij opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij, onder voorbehoud van een mildere aansprakelijkheidsmaatstaf, uitsluitend aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften (bijv. voor zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden)

a) voor schade die voortkomt uit letsel met dodelijke afloop, lichamelijk letsel of gezondheidsletsel,

b) voor schade die voortkomt uit de niet-verwaarloosbare schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting, waarvan de nakoming de correcte tenuitvoerlegging van het contract over het algemeen pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorspelbare, normaal gesproken optredende schade.

(3) De uit al. 2 voortkomende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtschendingen door c.q. ten gunste van personen, voor wier schuld wij volgens wettelijke voorschriften verantwoordelijk zijn. Ze gelden niet, indien wij een gebrek met boze opzet verzwegen hebben of een garantie voor de kwaliteit van de goederen overgenomen hebben en voor aanspraken van de koper volgens de wet Productaansprakelijkheid.

(4) Vanwege een plichtsverzuim, dat niet uit een gebrek bestaat, kan de koper alleen afstand doen of opzeggen, als wij voor het plichtsverzuim aansprakelijk zijn. Een vrij recht van opzegging van de koper wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

 § 9 Verjaring

(1) In afwijking van de algemene, wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn voor aanspraken uit zaak- en rechtsgebreken een jaar vanaf aflevering. Indien er een afname overeengekomen is, begint de verjaring met de afname.

(2) Als het bij de goederen echter gaat om een bouwwerk of een object dat overeenkomstig zijn gebruikelijke toepassingswijze voor een bouwwerk is gebruikt en hierbij gebreken heeft veroorzaakt (materiaal), bedraagt de verjaringstermijn conform de wettelijke voorschriften 5 jaar vanaf aflevering. Ook verdere speciale wettelijke voorschriften betreffende de verjaring blijven onaangetast.

(3) Bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en extra-contractuele aanspraken op schadevergoeding van de koper, die op een gebrek van de goederen berusten, tenzij de toepassing van de regelmatige wettelijke verjaring in het afzonderlijke geval tot een kortere verjaring zou leiden. Aanspraken op schadevergoeding van de koper conform § 8 al. 2 zin 1 en zin 2 (a) alsmede volgens de wet Productaansprakelijkheid verjaren echter uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 Slotbepalingen

(1) Voor deze AV en de contractuele relatie tussen ons en koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het internationale eenheidsrecht, in het bijzonder van het VN-Koopverdrag.

(2) Als de koper ondernemer een rechtspersoon van het publieke recht of publiekrechtelijk openbaar lichaam is, is de exclusieve – ook internationale - rechtbank voor alle uit de contractverhouding indirect of direct voortkomende geschillen onze maatschappelijke zetel in Solingen.Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een aanklacht in te dienen bij de plaats van nakoming van de leveringsverplichting conform deze AV c.q. een met voorrang geldende individuele afspraak of bij de algemeen bevoegde rechtbank van de koper. Wettelijke voorschriften die voorrang hebben, in het bijzonder over exclusieve competenties, blijven onaangetast.

(3) Een overdracht van de contractuele rechten en -plichten op derden door de koper is uitsluitend mogelijk met onze schriftelijke toestemming.

(4) Door de ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt de geldigheid van de overige regelingen niet aangetast. Ongeldige bepalingen worden beschouwd als vervangen door geldige regelingen, die geschikt zijn om het economische doel van de weggevallen regeling zoveel mogelijk te verwezenlijken.

Mogen wij u persoonlijk adviseren?

Projectaanvraag

Wij helpen u bij de planning van uw project.
Individueel en zeer efficiënt.

Configureren

Individueel, gemakkelijk en
op elk gewenst moment online plannen.

Online Shop

Altijd makkelijk en eenvoudig bestellen!